AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS 

 

regalavins.com

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, regalavins.com (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: Ebresoft Informàtica SLU , proveïda de NIF: B-43835503 i inscrita a: Registre mercantil de Tarragona amb les dades registrals següents: Tom 2.167, foli 183, full núm. T-33.041 , el representant del qual és: Ricardo Altadill Amposta , i les dades de contacte del qual són:        

Dirección: C/Sant Domenech nº 5 El Pinell De Brai CP 43594 Terra Alta – Tarragona – España

Telèfon de contacte: 620864685 

Email de contacte: info@regalavins.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

100-vinos  es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment 100-vinos pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.  

L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’usuari.

Els productes poden patir canvis organolèptics sense això arribar a ser un defecte dels productes, descripcions de les característiques físiques que té la matèria en general, segons les poden percebre els sentits, aquests vindrien del color, sabor, olor i textura, ja que és propi dels productes oferts i venuts en aquesta web que tinguin una evolució de les seves propietats degut a l’envelliment d’aquests.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i 100-vinos , com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el Lloc Web.   

El Lloc Web de 100 vins proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:  

 • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per 100-vinos sense que sigui contrari al que disposen aquestes condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.  
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per 100-vinos per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a 100-vinos sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació.    

100-vinos  es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, 100-vinos no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.  

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre 100-vinos i l’Usuari.  

L’Usuari declara que és més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de 100-vinos no s’adreça a menors d’edat. 100-vinos declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.    

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya . 100-vinos no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint 100 -vins cap responsabilitat que es pugui derivar del dit accés.     

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

100-vinos  no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. 100-vinos farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.  

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas 100-vinos serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.  

100-vinos  tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Article 108, de la Llei de consumidors i usuaris.

Llevat que 100-vinos s’ofereixi a recollir els béns, el consumidor i usuari haurà de tornar-los o lliurar-los a l’empresari, oa una persona autoritzada per l’empresari a rebre’ls, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment de la compra a l’empresari, de conformitat amb l’article 106. Es considera complert el termini si el consumidor i l’usuari efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs termini de 14 dies naturals.

El consumidor i usuari només suportarà els costos directes de devolució dels béns, llevat que l’empresari hagi acceptat assumir-los o no li hagi informat que li correspon assumir aquests costos.

Article 14. de la Directiva 2011/83/UE. Obligacions del consumidor en cas de desistiment

Excepte si el mateix comerciant s’ofereix a recollir els béns, el consumidor haurà de tornar o lliurar els béns al comerciant, oa una persona autoritzada pel comerciant a rebre’ls, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies a partir de la data en què comuniqui la decisió de desistiment del contracte al comerciant de conformitat amb l’article 11. Es considera complert el termini si el consumidor efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini de 14 dies.

El consumidor només suportarà els costos directes de devolució dels béns, excepte si el comerciant ha acceptat assumir-los o no ha informat el consumidor que li correspon assumir aquests costos.

En el cas de compres celebrades fora de l’establiment en què els béns s’hagin lliurat ja al domicili del consumidor en el moment de celebrar-se la compra, el comerciant recollirà a càrrec seu els béns quan, per la seva naturalesa, no puguin tornar-se per correu.

100-vinos , no es farà càrrec de cap de les despeses derivades de l’exercici del dret de desistiment per al retorn dels béns, així com tampoc en els casos que se sol·licite un canvi de talla o de peça, tot això ratificat en els articles esmentats anteriorment. 

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula la compra, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata, en un termini de 24 hores, des de la recepció del paquet, per mitjà del nostre email info@regalavins.com facilitant la referència de la seva comanda, les dades del producte, així com del dany que pateix, i és completqament necessari per a la acceptació de la seva devolució que ho faci constar al transportista al lliurament , ja que és un requisit que caldrà per cobrir la incidència amb l’assegurança.

100-vinos fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda al website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de 100-vinos, es procediria immediatament a la seva correcció. Si hi hagués un error tipogràfic en algun dels preus o característiques de producte/servei mostrats, i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, 100-vinos. li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost per part seva.

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i us comunicarem per correu electrònic dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si és el cas). El reemborsament o la substitució de l’article s’efectuaran com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en què us enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l’article no conforme.

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest sigui degut a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable «Causa de força major»). Les Causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, manca d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d’altres, els següents:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • pandèmies.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de força major continuï,

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de 100-vinos posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.  

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

100-vinos  no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

100-vinos  en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

100-vinos  no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per 100-vinos i que siguin enllaçats a aquest Lloc Web.  

L’Usuari o tercer que realitzi un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de 100 vins haurà de saber que:  

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de 100-vinos . 

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de 100-vinos , ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix. 

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de 100- vins . 

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre 100-vinos i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de 100-vinos dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.    

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

100-vinos  per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a 100-vinos i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de 100-vinos . 

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de 100-vinos . Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web. 

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a 100-vinos a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL de aquest Avís Legal i Condicions Generals dÚs.  

Si hi ha imatges i vídeos publicats lliures de drets d’autor sota la llicència Creative Commons CC0 a la pàgina web. Podran descarregar-los, modificar-los, distribuir-los i fer-los servir lliures de pagament per a qualsevol ús, encara per a aplicacions comercials. si fos el cas que manera equivocada estigués publicada una imatge amb drets no llicència Creative Commons CC0, indiqueu-ho de manera ràpida per solucionar l’error.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

100-vinos  es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i 100-vinos es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.  

L’activitat d’aquest lloc web està subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, que regula el tractament de dades personals per part dels Responsables situats als països de la Unió Europea.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades i drets digitals (LOPD i GDD), normes d’àmbit regional (aplicables a Espanya), i que defineixen i amplien molts dels conceptes i drets presents al RGPD.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d’alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de aquesta botiga.
 • Llei General 03/2014 per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU), que regula les condicions de venda i contractació.
 • Llei 7/1996 d’ordenació del comerç detallista.
 • Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre)
 • Ordre Ministerial IT C/1542/2005, de 19 de maig, que aprova el Pla Nacional de noms de domini d’Internet sota el codi del seu país corresponent (“.es”).
 • Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament que el desenvolupa (Reial decret núm. 1720/2007, de 21 de desembre). D’ara endavant LOPD.
 • Els drets d’imatge de la persona fotografiada es regula a la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge.
 • Les imatges considerades obres a l’empara de la propietat intel·lectual troben una protecció jurídica general al Reial decret 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.
 • Dret ARC (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició):
  • Dret d’accés.- Dret a conèixer i obtenir de forma gratuïta informació sobre les vostres dades de caràcter personal que es tractaran per la nostra WEB.
  • Dret de Rectificació.- Dret de lusuari a corregir o modificar les seves dades que siguin errònies, inexactes o incomplets.
  •  Dret de cancel·lació.- Dret de l’usuari per suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives sense perjudici del deure de bloqueig recollit a la LOPD, que no és més que conservar aquestes dades únicament als eventuals efectes de posar-les a disposició de les administracions, Jutges o tribunals per respondre si és el cas de les responsabilitats nascudes del tractament.
  • Dret d’oposició.- Dret de l’afectat a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi.
  • La LSSI a l’article 23 resol que els contractes (vendes o compres) subscrits per via electrònica o internet produeixen tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, quan concorren l’objecte, la causa i el consentiment i es regeixen pel Codi civil, de Comerç i la resta de normes daplicació aplicables al trànsit comercial, incloses per descomptat les normes de caràcter fiscal i tributari, les de consum i les dordenació de lactivitat comercial.
  • Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Gandesa, Tortosa, Tarragona o barcelona, ​​seguint aquest ordre explícit per a la solució del conflicte.

VII. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

El present Política de Privadesa estableix els termes en què Ebresoft Informatica SLU utilitza i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris en el moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels usuaris. Quan us demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual pugueu ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta Política de Privadesa pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que us recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Informació que és recollida

El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la vostra adreça de correu electrònic i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar alguna comanda o fer un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida

El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre dusuaris, de comandes en cas que apliqui, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

Ebresoft Informatica SLU està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la vostra informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Galetes

Una galeta es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar-se al vostre ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la galeta serveix llavors per tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les web et poden reconèixer individualment i per tant oferir-te el millor servei personalitzat de la seva web.

El nostre lloc web empra les galetes per poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de manera permanent. Vostè pot eliminar les galetes en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això, les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, tret que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament. Vostè pot acceptar o negar l’ús de galetes, però la majoria de navegadors accepten galetes automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web. També podeu canviar la configuració del vostre ordinador per declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugueu utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pogués contenir en llaços altres llocs que poguessin ser del seu interès. Quan vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privadesa ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privadesa per la qual cosa és recomanable que els consulteu per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la vostra informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o lús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se us demani omplir un formulari, com el d’alta d’usuari, podeu marcar o desmarcar l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagueu marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat podeu cancel·lar-la en qualsevol moment.

Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

Ebresoft Informatica SLU Es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privadesa en qualsevol moment.